Perşembe, Temmuz 18, 2024

Dezenformasyon’un 29. Maddesi Kabul Edildi!

Paylaş

Sosyal medya düzenlemesinde kritik madde kabul edildi.


TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen Basın Kanunu’nun kritik maddesi olan 29. madde görüşmelerin ardından kabul edildi.

29. Madde Nedir?

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak”hükmü yer alıyor.

Aynı madde, cezanın, “suç”, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle bir “örgüt faaliyeti” çerçevesinde işlenmişse durumunda yarı oranda arttırılmasını da öngörüyor.  

Basın Özgürlüğünün tamamen sınırlandırıldığı bu madde ile basının olayları ‘yorumlama yada görüşlerini bildirme’ yetkinliği ortadan kaldırılmıştır

Anayasamızda basının 4. kuvvet olduğunu destekleyen maddelerden bir kaçı;


T.C Anayasa’sının 22. Maddesi(C. Haberleşme hürriyeti);
Madde 22 – (Değişik: 3/10/2001-4709/7 md.)

Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz. Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar.

VII. Düşünce ve kanaat hürriyeti

Madde 25 – Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz.

VIII. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti

Madde 26 – Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet Resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.(Mehlibar Aykan)

Benzer Haberler

Local News